از قدم های اولیه فرایند بازرگانی، مطالعه بازار آن کشور و شناسایی بازیگران اصلی آن حوزه می باشد. شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین نیز بر اساس شاخص های علمی و تحقیقات تکمیلی، فعالیت های بازرگانی خود را با اولویت در کشورهای همسایه و کشور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شکل می دهد.