اخبار برنج
بزرگترین افت 11ماهه شکر خام
پیش‌بینی تجارت جهانی 41.6 میلیون تن برنج در سال 2015 از جانب IGC
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 09 ژانویه 2015
پرش 4 درصدی شکر خام به دلیل موج خرید
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز چهارشنبه، 31 دسامبر 2014
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 26 دسامبر 2014
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 21 نوامبر 2014
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 17 اکتبر 2014
پیش‌بینی تجارت جهانی 40 میلیون تنی برنج در سال 2015 از جانب فائو
 545,000
پیش‌بینی بیشترین افزایش مصرف شکر در پنج سال از جانب زارنیکو
افت شکر به دلیل ذخایر جهانی و عرضه