شرکت بهشهر زرین | شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین 1 آبان 1391 ساعت 5:26 https://www.zarrinco.com/fa/news/25/گزارش-های-مالی -------------------------------------------------- عنوان : گزارش‌های مالی -------------------------------------------------- گزارش‌های مالی و گزارش‌های هیأت مدیره به مجمع صاحبان سهام سال 1391: گزارش سال مالی منتهی به 30 اسفند 1390 (حسابرسی شده) گزارش هیأت مدیره به مجمع سال 1390 سال 1390: گزارش سال مالی منتهی به 30 اسفند 1390 (حسابرسی شده) گزارش هیأت مدیره به مجمع سال 1390 متن :