اخبار عمومی
کاهش شدید مازاد جهانی شکر به دلیل افزایش تقاضای اتانول در برزیل
 2.3    241
پیش‌بینی افت قیمت شکر برزیل قبل از افزایش آن به دلیل تقاضا برای اتانول
 30
 10   13-2012  ISO
پیش‌بینی محصول بی‌سابقه ذرت در آمریکا حتی با وجود کشت کند
کالاها در پایان روز: افزایش گسترده کالاها به دلیل آمار اقتصادی قوی آمریکا؛ سقوط طلا
کالاها در پایان روز: افت اغلب کالاها؛ آمار ضعیف آمریکا عامل نگرانی برای تقاضا
کاهش مازاد جهانی شکر به دلیل تقاضای اتانول برزیل
کالاها در پایان روز: بیشترین افت مس طی دو هفته، شکر در پایین‌ترین سطح 34 ماه
    2010
جهش تولید شکر برزیل در اواخر آوریل